حریم خصوصی

سیما آرا  برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد