فرودگاه

تبلیغات فرودگاهی محلی برای پرواز ایده ها و برندها

امروزه دیگر فرودگاه ها تنها محلی برای پرواز مسافران محسوب نمی شوند و با توجه آمار تردد مسافران و افرادی که برای استقبال مسافران خود می آیند، محلی برای پرواز ایده ها و برندها است.
تاجران، بازرگانان و مسافران مخاطبان اصلی تبلیغات فرودگاهی هستند و با توجه به زمانی که در فرودگاه سپری می کنند بیشترین تاثیر را از این نوع تبلیغات می پذیرند. این در حالی است که فرودگاه ها و ترمینال ها آستانه و دروازه ورود به تمدن و فرهنگ شهر یا کشور محسوب می شوند و مسافران از این دروازه شروع به شناسایی موقعیت جدید، برتری ها و تفاوت ها نسبت به شهر یا کشور خود می کنند، از این رو استفاده از هر نوع تبلیغی با حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته و معمولا به عنوان نمادی از آن منطقه در ذهن مسافران ثبت می شود.
 
بررسی ها نشان می دهد که در فضاهای فرودگاهی بیش از 50 درصد مخاطبان با دقت و توجه زیاد، تبلیغات داخل سالن ها و ترمینال ها را بررسی و ارزیابی می کنند که نشان از تاثیرگذاری تبلیغات فرودگاهی دارد.
 
سیما آرا با هدف گذاری تبلیغات محیطی فرودگاهی تهران و مشهد این امکان را برای برندها فراهم کرده است تا بتوانند بیشترین تاثیر را در اذهان داشته باشند.
 
 آمارهای ارایه شده از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نشان می دهد بیش از 80درصد پروازهای بین المللی در فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد صورت می گیرد. از طرفی فرودگاه امام با متوسط 154 مسافر در هر پرواز بیشترین تراکم مسافری فرودگاه های کشور را به خود اختصاص داده است.
 

فرودگاه

نمونه های فرودگاه